§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn: Diernæs Rideklub

Forkortelse: DIR

Klubbens hjemsted: Faaborg-Midtfyn Kommune

§ 2 – Klubbens formål

Klubbens formål er at vække, øge og fastholde interesse for ridesporten og ridesportslige aktiviteter. Samtidig er læren om hestens velfærd og viden vedrørende hestehold en del af klubbens formål. Endvidere har det stor betydning, at sammenhold og kammeratskab, er elementer i alle sammenhænge omkring klubbens aktiviteter.

Klubbens formålsparagraf kan kun ændres gennem en generalforsamling.

§ 3 – Dansk Rideforbund

Diernæs Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund. Klubben og et hvert medlem er forpligtet til at overholde de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 – Medlemmer

I klubben kan optages aktive junior- og seniormedlemmer, aktive støttemedlemmer, passive støttemedlemmer og stævnemedlemmer.

Aktive juniormedlemmer optages til og med det år, hvori de fylder 18 år. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år (se dog § 8 om Bestyrelsen). Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældremyndighed/værge. De kan deltage i klubaktiviteter til reduceret pris og kan starte stævner for klubben.

Aktive seniormedlemmer er medlemmer over 18 år. De er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret ved generalforsamlingen. De kan deltage i klubaktiviteter til reduceret pris og kan starte stævner for klubben.

Aktive støttemedlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret ved generalforsamlingen. De kan deltage i klubaktiviteter til reduceret pris, men ikke starte stævner for klubben.

Passive støttemedlemmer, er ikke valgbare til bestyrelsen. Der kan ikke startes stævner for klubben.

Stævnemedlemmer, er ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke stemme ved generalforsamlingen. Der kan startes stævner for klubben

Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og medlemskabet er gældende fra den dato hvor betaling modtages af bestyrelsen. Ved indmeldelsen betales medlemskontingent jvf. §7 om kontingent.

Anmodning om udmeldelse af klubben, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til 1. februar.

§ 5 – Hæftelse

Klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Hoved reglen er, at foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld.

§ 6 A – Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden møde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves af mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra Diernæs Rideklub er inhabil.

§ 6 B – Karantæne/udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden for 4 uger.

§ 6 C – Karantæne/udelukkelse

I det at § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre om sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Rideforbund (Eksklusion). Der betales fuldt kontingent under karantæne-perioden og medlemmer må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens område. For § 6 B og C gælder at kontingent for indeværende periode skal betales.

§ 7 - Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges til den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Medlemskontingent opkræves årligt forud og er forfalden til betaling d. 1. februar.

Påmindelse om betaling finder sted 1 måned forud for seneste betaling via mail og betaling sker via klubbens hjemmeside.

Hvis betaling ikke er modtaget rettidigt, vil der blive sendt rykker. Hvis betaling fortsat ikke er fundet sted, kan bestyrelsen slette pågældende medlem. Vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte og ændre alle øvrige priser og gebyrer i sammenhæng med arrangementer, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Medlemmer i bestyrelsen skal ikke betale kontingent, hvorfor dette refunderes efter endt virke i bestyrelsen. Det er påkrævet, at bestyrelsesmedlemmer deltager i mere end halvdelen af bestyrelsens møder og endvidere deltager aktivt i klubbens arrangementer i så vid udstrækning som muligt, for at kontingent refunderes. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden deres periode er udløbet, refunderes kontingent ikke.

§ 8 – Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 eller 7 aktive eller aktive støttemedlemmer, der har været medlem af Diernæs Rideklub i mindst 3 måneder. Som udgangspunkt vælges for 2 år af gangen. Der afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde i bestyrelsen, senest 4 uger efter generalforsamlingen. Der vælges formand, næstformand og kasser.

Endvidere vælges en første og anden suppleant til bestyrelsen. Begge vælges for et år. Rækkefølgen på suppleanter besluttes efter antal stemmer eller efter lodtrækning på førstkommende møde i bestyrelsen, senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Der er mulighed for, at 2 juniorrepræsentanter i alderen 15-18 år eller en forælder/værge til 2 juniormedlemmer vælges til bestyrelsen. Dette er dog ikke afgørende for bestyrelsens konstituering.

Juniorrepræsentanter til bestyrelsen eller disses forældre vælges alene blandt aktive juniormedlemmer.

Dersom klubben ønsker at modtage tilskud fra offentlige myndigheder, jf. Fritidslov eller kommunale særanordninger, bør følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse.

- ejere og forpagtere (samt disses nærmeste familie) af det sted, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.

- Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.

I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som repræsentant. De enkelte udvalg besluttes på generalforsamlingen.

§ 9 – Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

Klubben tegnes af formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer. Kollektiv prokura kan meddeles.

§ 10 - Udvalg

Der nedsættes det antal udvalg, som bestyrelsen finder relevante.

I udvalget repræsenteres bestyrelsen af 1 medlem.

Samtlige udvalgsmedlemmer indstilles for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Hvert udvalgs arbejds- ansvarsområde, samt beføjelser kan præciseres i en funktionsbeskrivelse/drejebog, som er udarbejdet og/eller godkendt af bestyrelsen.

Følgende udvalg anses som obligatoriske:

- Juniorudvalg

- Stævneudvalg

- Aktivitetsudvalg

Der er ikke begrænsning på antal medlemmer i et udvalg. Det er endvidere muligt, at være med i et udvalg, hvis man er medlem eller forældre til et medlem i klubben.

Der kan være tale om, at de enkelte udvalg anvender konsulentbistand i forhold til specifikke opgaver, hvorefter disse kan deltage i udvalgsmøder i en given periode.

§ 11 – Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og fastsættes på førstkommende bestyrelsesmøde, senest 4 uger efter generalforsamlingen. Afholdes i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:

1. Godkendelse af referat.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra kasseren.

4. Nyt fra udvalgene.

5. Punkter til drøftelse.

6. Punkter til beslutning.

7. Eventuelt.

Alle beslutninger tages ved simpelt flertal. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens menige medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende og i dennes udfald næstformandens.

Referat fra møder tages på skift ved bestyrelsens medlemmer og ligges tilgængeligt på klubbens hjemmeside, når de er godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ved fravær af et bestyrelsesmedlem træder første suppleant til, i dennes fravær træder anden suppleant til og får derved stemmeret.

Suppleanter kan altid deltage på bestyrelsesmøder, men deltagelse er ikke påkrævet og de er ikke stemmeberettigede, såfremt bestyrelsen er fuldtallig.

Juniormedlemmer kan deltage på bestyrelsesmøder, men deltagelse er ikke påkrævet og de er ikke stemmeberettigede.

§ 12 – Fuldmagt

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Fuldmagten kan meddeles to personer i foreningen, formand/næstformand og kasser, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger. Fuldmagt kan ikke meddeles en person alene.

§ 13 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og varetager dennes tarv på bedste måde.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december. Tid og sted for generalforsamlingen, skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlige meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Aktive medlemmer over 18 år og aktive støttemedlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlemmer i mindst 3 måneder.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

- Valg af ordstyrer.

- Formand aflægger beretning.

- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

- Fastsættelse af kontingent.

- Valg til bestyrelsen.

- Valg af suppleanter til bestyrelsen.

- Valg af juniorrepræsentanter til bestyrelsen.

- Valg af 2 revisorer.

- Valg til relevante udvalg, særligt juniorudvalg, stævneudvalg og aktivitetsudvalg.

- Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 13 og § 16.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

De indkomne forslag bør vedlægges som bilag til indkaldelse til generalforsamlingen, så medlemmerne ved, hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag bør behandles inden valg af ny bestyrelsesmedlemmer, da behandling af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. Endvidere bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg og om disse ønsker genvalg.

§ 14 – Lovændringer

Til forandring af lovene kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 15 – Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af mindst en af de to, på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen, valgte revisor. Det reviderede regnskab skal forelægge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan revideres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 16 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med medlemstal pr den dato begæringen modtages af bestyrelsen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 17 – Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 7.